ಕೊಡವೂರಿನಲ್ಲಿ ಢಕ್ಕೆ ಬಲಿ

Posted: March 12, 2014 in Uncategorized

ಉಡುಪಿ: ಕೊಡವೂರು ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 11ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಸಗ್ರಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಮಗ ಹಾಗು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವೈದ್ಯ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಡಕ್ಕೆಬಲಿ ಸೇವೆ ಜರಗಿತು.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s