ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಮಾಧಿಯತ್ತ..

Posted: June 16, 2014 in Uncategorized

ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಿಮಲಾನಮದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಸಮಾಧಿಯತ್ತ ಪಾದಯಾತ್ರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯ ಭಕ್ತ ಗಡಣ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s