ಉಡುಪಿಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಾ ನ

Posted: August 22, 2014 in Uncategorized

ಉಡುಪಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತಿ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ರಿ) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳುರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ‘ವಂದೇ ಗೋ ಮಾತರಂ’ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಿರುತೆರೆ ಧಾರವಾಹಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಉಡುಪಿಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೆ.ಮಿಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಿಧ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರ ಸಮಸಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿತು.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s