ಇನ್ನಂಜೆ, ದಂಡತೀರ್ಥ ಶಾಲಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತ್ರೋಬಾಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

Posted: August 31, 2014 in Uncategorized

ಉಡುಪಿ: ಉಡುಪಿಯ ರಾಜೀವ ನಗರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಉಡುಪಿ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಬಾಲಕಿಯರ ತ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಂಜೆಯ ಎಸ್.ವಿ.ಎಚ್ ಶಾಲಾ ತಂಡ ಮತ್ತು ದ್ವಿತಿಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕಾಪು ದಂಡತೀರ್ಥ ಪ್ರೌಡಶಾಲಾ ತಂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಗಣ್ಯರು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s